Почетна

Циљ Педагошког друштва је да подстиче и координира активности педагога  Војводине на унапређивању васпитно-образовне праксе,  развоју педагошке науке кроз научно истраживачки рад и повећању степена професионализма, професионалне аутономије и одговорности педагога у образовању.

Педагошко друштво има за циљ да пружа образовне услуге свим интересним групама које имају потребе за образовањем  кроз примену савремених достигнућа педагошке науке и праксе.

Задаци Педагошког друштва су:

– да доприноси професионалном усавршавању и напредовању својих чланова, као и њиховом активном укључивању у токове унапређивања васпитно-образовног система;
– да подстиче научно-истраживачки рад у области образовања и васпитања и популарише педагошку науку;
– да подстиче и развија и промовише  издавачку делатност у области педагошке науке;
– да доприноси подизању стручног и научног подмлатка у педагогији и врши популаризацију позива педагога;
– да доприноси професионалном усавршавању наставника, васпитача и других стручних сарадника и заинтересованих;
– да проширује и развија сарадњу са институцијама и сродним факултетима, стручним друштвима како у  Покрајини Војводини  тако и у Републици Србији,
– да доприноси решавању статусних и других питања од значаја за рад  својих чланова;
– да  ствара услове да се потребе за образовањем свих младих људи и одраслих задовоље,
– ради у интересу очувања и заштите  права на образовање, као основног људског права.